Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Badania własne oraz usługi

Informacja o badaniach naukowych z zakresu ogrzewnictwa oraz diagnostyki systemów grzewczych

W Katedrze prowadzone są badania z zakresu ogrzewnictwa, diagnostyki systemów grzewczych oraz badania laboratoryjne grzejników i podzielników kosztów ogrzewania. Prace te obejmują:

 • diagnostykę i ocenę energetyczną źródeł ciepła oraz instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynkach,
 • badania symulacyjne procesu ogrzewania pomieszczenia oraz warunków pracy elementów systemu ogrzewania i weryfikację wyników symulacji w laboratorium badawczym,
 • badania laboratoryjne grzejników i podzielników kosztów ogrzewania w normatywnych warunkach pracy, przeprowadzane w otwartej komorze badawczej,
 • badania laboratoryjne elementów i urządzeń grzewczych oraz podzielników kosztów ogrzewania w symulowanych całosezonowych warunkach pracy, przeprowadzane w specjalistycznym laboratorium badawczym umożliwiającym odwzorowanie klimatu zewnętrznego,
 • ocenę i doskonalenie systemów indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych
 • wewnętrzne zyski ciepła w budynkach,
 • budownictwo energooszczędne oraz pasywne w Polsce i na świecie, ogrzewanie budynków wielkokubaturowych (np. kościoły, itp.)

Informacja o badaniach naukowych z zakresów prognozowania numerycznego CFD

W Katedrze prowadzone są badania z zakresu modelowania numerycznego rozdziału powietrza w pomieszczeniach wentylowanych metodą numerycznej mechaniki płynów CFD z wykorzystaniem programów komputerowych Ansys CFX i Ansys Fluent Airpack. Prace te obejmują:

 • badania rozkładu parametrów powietrza w istniejących obiektach,
 • badania warunków komfortu cieplnego w istniejących lub projektowanych obiektach,
 • opracowanie koncepcji poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych w istniejących obiektach,
 • sprawdzenia różnych koncepcji rozdziału powietrza w projektowanym obiekcie,
 • badania wpływu różnych czynników na warunki panujące w wentylowanym obiekcie.

Badania takie przeprowadzane są dla różnych obiektów wentylowanych lub klimatyzowanych, m.in.: sal audytoryjnych, krytych lodowisk, hal pływalni, zamkniętych garaży, pomieszczeń biurowych i mieszkalnych.

Informacja o badaniach naukowych obejmujących zintegrowaną symulację cieplną budynku

W badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze wykorzystuje się zintegrowaną symulację komputerową (w warunkach dynamicznych) do obliczeń cieplnych budynku. Wykorzystywane są takie programy jak: TRNSYS, IDA ICE, ESP-r.

Badania te obejmują:

 • obliczenia zapotrzebowania na ciepło w istniejących lub projektowanych budynkach,
 • obliczenia zużycia energii z uwzględnieniem źródeł ciepła oraz wewnętrznych instalacji grzewczych i wentylacyjnych w istniejących lub projektowanych budynkach,
 • badania warunków komfortu cieplnego w istniejących lub projektowanych obiektach,
 • badania warunków cieplno-wilgotnościowych (w tym warunków komfortu cieplnego) w budynkach,
 • badania wpływu różnych czynników wewnętrznych (np. liczba użytkowników, intensywność wentylacji, rodzaj sterowania) i zewnętrznych (np. klimat zewnętrzny, usytuowanie budynku względem stron świata) na warunki panujące w budynku.

Badania takie przeprowadzane są dla różnych obiektów, m.in.: budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków szkolnych, budynków muzealnych.

Obliczenia prowadzone są dla rzeczywistych lub standardowych warunków klimatycznych z dowolnym krokiem czasowym (nawet 1 min.)

Informacja o badaniach naukowych dotyczących układów wentylacji i ich diagnostyki

W Katedrze prowadzone są badania z zakresu szeroko rozumianej diagnostyki instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, obejmujące pomiary w rzeczywistych układach pozwalające na sprawdzenie poprawności działania poszczególnych składowych instalacji oraz jej wydajności. Oprócz tego prowadzone są badania laboratoryjne z zakresu charakterystyki cieplnej nagrzewnic oraz charakterystyk przepustnic powietrza wentylacyjnego.

Badania te obejmują:

 • badania wydajności nawiewników i wywiewników,
 • badania chwilowej mocy cieplnej nagrzewnicy,
 • pomiary efektywności odzysku ciepła,
 • badania wydajności chłodniczej agregatu chłodniczego,
 • badania laboratoryjne kształtowania strumienia powietrza wentylacyjnego za pomocą przepustnic powietrza.

Informacja o badaniach naukowych dotyczących środowiska wewnętrznego i wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych

Jakość środowiska wewnętrznego obejmuje warunki cieplne, jakość powietrza, hałas oraz oświetlenie. Katedra zajmuje się badaniami jakości środowiska wewnętrznego, z uwzględnieniem jego wpływu na zdrowie i produktywność użytkowników. Uwzględniają one zarówno badania in situ w istniejących obiektach budowlanych, jak badania laboratoryjne prowadzone w komorze klimatycznej oraz modelowanie numeryczne.

Badania te obejmują:

 • pomiary warunków środowiska wewnętrznego i ich ocena (w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych),
 • wpływ warunków cieplnych i jakości powietrza na zdrowie, komfort i wydajność pracy,
 • badania wymiany powietrza w obiektach mieszkalnych, badania dotyczące parametrów powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach z nawiewnikami okiennymi,
 • badania obejmujące modelowanie numeryczne (z wykorzystaniem programów Fluent i Ansys) zjawisk: przepływu powietrza w budynkach mieszkalnych oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (głównie wydychanego przez ludzi ditlenku węgla), modelowanie numeryczne procesów oddychania człowieka.

Informacja o badaniach naukowych dotyczących lokalnych systemów HVAC

Aktualne rekomendacje dotyczące środowiska wewnętrznego wymagają kształtowania warunków, które będą akceptowalne przez większość użytkowników. Obecnie stosowane rozwiązania HVAC, jak np. wentylacja mieszająca, projektowane są w celu utrzymania jednakowych warunków w całym pomieszczeniu. Ze względu na indywidualne odczucia cieplne użytkowników i ich preferencje, zastosowanie takiego podejścia będzie zawsze skutkować co najmniej 5% odsetkiem osób niezadowolonych nawet przy jak najlepiej dobranych parametrach cieplnych. Katedra zajmuje się badaniami nad alternatywnymi rozwiązaniami z wykorzystaniem lokalnych systemów ogrzewania/chłodzenia np. na stanowiskach pracy. Takie podejście pozwala na indywidualną regulację działania systemów, umożliwiając dopasowanie warunków cieplnych do obecnych wymagań użytkowników i zwiększenia ilości osób odczuwających komfort.

Badania te obejmują:

 • pomiary warunków środowiska wewnętrznego i ich ocena,
 • wpływ warunków cieplnych i jakości powietrza na zdrowie, komfort i wydajność pracy,
 • wpływ zastosowania lokalnych systemów HVAC na zmniejszenie zużycia energii.

Informacja o badaniach naukowych dotyczących badania wpływu parametrów na skuteczność działania wentylacji oddymiającej

W Katedrze podejmuje się badania wpływu parametrów zewnętrznych takich jak prędkość i kierunek wiatru oraz temperatura zewnętrzna na skuteczność działania wentylacji naturalnej oddymiającej w obiektach wielkokubaturowych. W analizach rozważa się również czynniki wewnętrzne takie jak miejsce wybuchu pożaru, przyjęta krzywa pożaru, wielkość obiektu a przede wszystkim jego wysokość oraz rozmieszczenie otworów nawiewnych i bada się ich wpływ na przebieg procesu oddymiania. Podejmuje się próby określenia wielkości tego wpływu na proces oddymiania.

Podstawowym kryterium takich rozważań są warunki panujące na drogach ewakuacyjnych w czasie rozwoju pożaru. Szczególnym analizom podlega temperatura, widzialność oraz prędkość napływu powietrza do obiektu.

W badaniach wykorzystywany jest program FDS (Fire Dynamics Simulator) realizujący metody numerycznej mechaniki płynów.

Informacja o badaniach naukowych dotyczących aparatury pomiarowej

Katedra podejmuje badania dotyczące metrologii parametrów środowiska wewnętrznego: pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia, prędkości ruchu powietrza, stężenia gazów i przepływu ciepła.

Tworzone są nietypowe, wysoko specjalizowane układy pomiarowe. Prowadzone są również prace dotyczące przetwarzania wyników pomiarów oraz korekty dynamicznej zarejestrowanych wyników pomiarów.

 

Informacja o badaniach naukowych dotyczących techniki odpylania

W Katedrze prowadzone są badania nad metodami pomiarów w obrębie emisji zapylonych gazów odlotowych i oznaczeń pyłowych. Ustalane były i są: charakterystyki dokładności zasysania pyłowych sond do poboru zapylonych gazów w kanałach, charakterystyki pomiaru prędkości gazu w kanale prowadzonego czujnikami ciśnieniowymi i wirowymi, oceny dokładności pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu oraz strumienia objętości gazu w pomiarze grawimetrycznym, oceny dokładności analiz sitowych, analizy konstrukcyjno metrologiczne impaktorów.

Prowadzone są również badania dotyczące odciągów miejscowych (uwzględniające zagadnienia takie jak: hermetyzacja źródeł pylenia, ssawki, obudowy, centralne odkurzanie), jak również aerodynamicznej i procesowej optymalizacji urządzeń oczyszczających gazy.