Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Oferta partnerstwa w projektach dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Techniki Odpylania jest zainteresowana zawarciem umowy partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „Infrastruktura i Środowisko” w ramach osi priorytetowej IV (działanie 4.3) w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Przez głęboką kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych rozumiemy szerszy zakres ulepszeń termomodernizacyjnych w stosunku do stosowanych dotychczas, które zgodnie z wymaganiami Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Warunkami Technicznymi, obejmowały wyłącznie poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien oraz modernizacje systemów grzewczych.

Poszerzony zakres ulepszeń powinien obejmować modernizację lub wymianę wyposażenia technicznego (systemów grzewczych c.o. i c.w.u. oraz wentylacyjnych) z zastosowaniem niestandardowych, energooszczędnych rozwiązań technicznych z odzyskiem ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zakłada się, że efektem głębokiej termomodernizacji będzie znaczna poprawa efektywności energetycznej budynków i ich charakterystyk energetycznych, potwierdzona audytami energetycznymi lub/i pomiarami, wraz z udziałem odnawialnych źródeł energii w pokryciu potrzeb energetycznych budynków.

Przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków z zastosowaniem niestandardowych technologii wymaga udziału profesjonalnej kadry ekspertów (doradców) energetycznych.

Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Techniki Odpylania zajmuje się działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Od 20 lat działalność ta wiąże się również z audytingiem energetycznym w budownictwie (audytami energetycznymi i oceną energetyczną budynków). Zatem Katedra jest w pełni przygotowana do tego, aby zaoferować „System wsparcia doradczego dla sektora mieszkaniowego w zakresie energooszczędnego technicznego wyposażenia budynków wielorodzinnych poddawanych głębokiej kompleksowej termomodernizacji”.

W ramach wsparcia doradczego dla sektora mieszkaniowego (budynków wielorodzinnych) oferujemy następujący zakres prac:

 1. Diagnostykę energetyczną budynków.
 2. Audyty energetyczne budynków.
 3. Świadectwa charakterystyki energetycznej.
 4. Doradztwo termomodernizacyjne i remontowe.
 5. Rozwiązania (projekty) koncepcyjne w zakresie niestandardowych energooszczędnych systemów technicznego wyposażenia budynków (systemów grzewczych c.o. i c.w.u. oraz wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i wykorzystaniem OZE).
 6. Ocenę efektywności energetycznej głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynków oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń środowiska.
 7. Wybór optymalnych rozwiązań systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji przy wykorzystaniu obliczeń symulacyjnych chwilowego, sezonowego i całorocznego zużycia energii w budynkach na cele ogrzewania i chłodzenia.
 8. Szkolenia w zakresie audytingu energetycznego dla personelu technicznego zajmującego się pracami remontowymi i termomodernizacyjnymi w budownictwie (projektowanie i wykonawstwo) oraz dla zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych.
 9. Studia podyplomowe w zakresie audytingu energetycznego w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
 10. Udział w szkoleniach energetyków gminnych.
 11. Przygotowanie poradników dla projektantów, wykonawców termomodernizacji, gmin, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych itp. dotyczących głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych.