Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Inne

  • Udoskonalenie wentylacji lokalnej utrząsarki Tudor dla zmniejszenia stężenia związków ołowiu w miejscu pracy w obrębie tego urządzenia. Modyfikacja wentylacji lokalnej utrząsarki zapewniająca zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 2009
  • Określanie wymiany powietrza w pomieszczeniach na podstawie stężenia generowanego metabolicznie dwutlenku węgla, Grant nr G32-19 w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i  Komputerowego, 2008-2011. Kierownik: mgr inż. Anna Bulińska
  • Ustalenie optymalnego sposobu klimatyzowania pomieszczenia Auli Leopoldina zlokalizowanego w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
  • Analiza wentylacji stacji dmuchaw i obudów dźwiękochłonnych dla zadania iwestycyjnego pod nazwą II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczlni ścieków w Knurowie. Diagnoza skuteczności wentylacji obudów dźwiękochłonnych dmuchaw i budynku stacji, 2008
  • Ocena skuteczności wentylacji naturalnej pod względem potencjalnego zadymienia dla hal walcowni gorącej Mittal Steel w Krakowie. Poprawa wentylacji naturalnej hal walcowni gorącej zapewniająca skuteczne ich oddymianie, 2008
  • Badania sprawdzające poprawność działania regulatorów odcinających. Badania wykazały, że przepustnice p. poż. Z regulatorami konstrukcji firmy SMAY mogą być wykorzystywane jako regulatory przepływu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych o zmiennej ilości powietrza, 2008
  • Studium alternatywnego zaopatrzenia w ciepło instalacji grzewczych Zakładu Produkcji Odlewów B w hucie Małapanew Sp. z o. o.Ozimek. Oryginalne rozwiązanie strefowego ogrzewania i wentylacji zespołu hal produkcyjnych, 2008
  • Badania przepływowe indukcyjnego regulatora przepływu dla typoszeregu złożonego z trzech wielkości. Opracowanie specjalistycznego stanowiska z wykorzystaniem znaczników gazowych do badania indukcyjnych regulatorów przepływu, 2007
  • Analizy modelowe przepływów powietrza i warunków dyfuzji pyłu w pomieszczeniach przemysłowych oraz przepływowych warunków hermetyzacji źródeł pylenia z uwagi na unoszenie pyłów, 2002-2004