Department of Heating, Ventilation
and Dust Removal Technology
PL | EN
baner

Articles published in 2011

Journal papers

Barbara Lipska, Piotr Koper, K. Jopert, Zbigniew Trzeciakiewicz, Badania numeryczne rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska, Ciepłownictwo 2011 R. 42 nr 10, s. 431-437, Punktacja MNiSW 5.000

A. Moździerz, M. Juszko-Piekut, J. Stojko, Z. Kołosza, J. Kaźmierczak, Małgorzata Król, Benzo(a)pyryne emissions in cities of the Upper Silesia Industarial Area in southern Poland: 1980-2005, Polish Journal of Environmental Studies 2011 vol. 20 no. 5, s. 1251-1258, Impact Factor 0.508. Punktacja MNiSW 15.000

Maria Hurnik, Boundary conditions in scale modelling of airflow in large ventilated rooms, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2011 vol. 4 no. 2, s. 103-114, Punktacja MNiSW 4.000

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Energy demand in the office buildings for various internal heat gains, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2011 vol. 4 no. 2, s. 89-94, Punktacja MNiSW 4.000

Piotr Lubina, Meandry gospodarki licznikowej, Energetyka 2011 nr 9, s. 556-558. Punktacja MNiSW 5.000

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Numerical analysis of the energy consumption in the office building, Rynek Energii 2011 nr 2, s. 171-175, Punktacja MNiSW 10.000

Henryk Foit, Marcin Szewczyk, Określenie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru, Ciepłownictwo 2011 R. 42 nr 1, s. 30-34, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Henryk Foit, Marcin Szewczyk, Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Cz. 2, Ciepłownictwo 2011 R. 42 nr 4, s. 148-152, Punktacja MNiSW 5.000

Henryk Foit, Marcin Szewczyk, Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Cz. 3, Ciepłownictwo 2011 R. 42 nr 6, s. 260-265, Punktacja MNiSW 5.000

Henryk Foit, Marcin Szewczyk, Określenie zapotrzebowania na ciepło końcowe budynku mieszkalnego na podstawie krótkotrwałego pomiaru, Rynek Energii 2011 nr 6, s. 86-91, Punktacja MNiSW 10.000

Halina Ciuman, Cezary Kolasa, Aleksandra Specjał, Problematyka rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w aspekcie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym, Rynek Energii 2011 nr 5, s. 87-96Punktacja MNiSW 10.000

Dorota Bartosz, Prognozowanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku mieszkalnego na podstawie obliczeń krótkoterminowych, Rynek Energii 2011 nr 5, s. 97-103, Punktacja MNiSW 10.000

Małgorzata Król, Review of smoke management in atrium, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2011 vol. 4 no. 3, s. 121-127, Punktacja MNiSW 4.000

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Seasonal energy consumption of a low-energy office building in the aspect of different cooling systems, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2011 vol. 4 no. 4, s. 117-121, Punktacja MNiSW 4.000

Anna Bulińska, Zbigniew Popiołek, Zbigniew Buliński, Wyznaczanie międzystrefowych strumieni powietrza w jednorodzinnym budynku mieszkalnym w oparciu i pomiary stężenia metabolicznego ditlenku węgla, INSTAL 2011 nr 2, s. 26-28, Punktacja MNiSW 5.000

Henryk Foit, Marcin Szewczyk, Wyznaczanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Cz. 1: Istota określania charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego z zastosowaniem dwukrotmego pomiaru, INSTAL 2011 nr 1, s. 12-18, Punktacja MNiSW 5.000

Henryk Foit, Marcin Szewczyk, Wyznaczanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Cz. 2: Analiza proponowanej metody określania charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru dla przypadku braku możliwości oddzielnego pomiaru zużycia ciepła dla c.o. i przygotowania c.w.u, INSTAL 2011 nr 2, s. 20-24, Punktacja MNiSW 5.000

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła budynku, Rynek Energii 2011 nr 6, s. 74-78, Punktacja MNiSW 10.000

Barbara Lipska, Piotr Koper, The choice of the best air distribution concept in air-conditioned auditorium by means of CFD numerical prediction, CFD applications in energy and environment sectors. Vol. 1. Eds: Maher A. R. Sadiq Al-Baghdadi, Hashim R. AbdolHamid. International Energy and Environment Foundation, 2011, s. 19-52

Barbara Lipska, A. Skrzątek, The influence of the inlet and outlet conditions on the air velocity distribution in a large industrial hall, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2011 vol. 4 no. 4, s.131-146, Punktacja MNiSW 4.000

Conference papers

Daria Żukowska, Arsen Melikov, Zbigniew Popiołek, J. Spletsteser, Impact of breathing on the thermal plume above a human body, The 12th International Conference on Air Distribution in Rooms. Roomvent 2011, Trondheim, Norway, June 19-22, 2011

Daria Żukowska, Arsen Melikov, Zbigniew Popiołek, J. Spletsteser, Impact of facially applied air movement on the development of the thermal plume above a sitting occupant, The 12th International Conference on Air Distribution in Rooms. Roomvent 2011, Trondheim, Norway, June 19-22, 2011

Maria Hurnik, Testing of induction VAV box with one or two damper blades, The 12th International Conference on Air Distribution in Rooms. Roomvent 2011, Trondheim, Norway, June 19-22, 2011

Marian Nantka, Nowoczesne technologie pozyskiwania ciepła, Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. Budownictwo ogólne. XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 9-12 marca 2011

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Problemy związane z ochroną cieplną budynków muzealnych, Rynek ciepła 2011. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin: Wydaw. Kaprint, 2011, s. 333-340

Dorota Bartosz, Wpływ modelowania infiltracji powietrza na bilans cieplny w budynku mieszkalnym, Rynek ciepła 2011. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin: Wydaw. Kaprint, 2011, s. 319-332

Agata Świerc, Halina Ciuman, Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną, Rynek ciepła 2011. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin: Wydaw. Kaprint, 2011, s. 291-305

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku, Rynek ciepła 2011. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin: Wydaw. Kaprint, 2011, s. 307-317

Aleksandra Specjał, Wybór metody pomiarowego wyznaczania charakterystyki energetycznej obiektów dla zastosowania w procesie certyfikacji budynków, Rynek ciepła 2011. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin: Wydaw. Kaprint, 2011, s. 279-290

Joanna Ferdyn-Grygierek, P. Pietrowski, Analiza symulacyjna zapotrzebowania na ciepło budynku muzealnego przed i po termomodernizacji, Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 1. Pod red. S. Anisimova i in.. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Wydział Inżynierii Środowiska. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2011, s. 171-176

Aleksandra Specjał, Cezary Kolasa, Model termostatycznego zaworu grzejnikowego dla symulacji energetycznej budynków programem TRNSYS 16, Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 2. Pod red. S. Anisimova i in.. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Wydział Inżynierii Środowiska. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2011, s. 223-228

Monika Blaszczok, Jan Kaczmarczyk, Problemy mikroklimatu sal wystawowych w polskim muzealnictwie na przykładzie wybranego muzeum na Górnym Śląsku, Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 1. Pod red. S. Anisimova i in.. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Wydział Inżynierii Środowiska. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2011, s. 87-92

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Wymiana powietrza w budynkach muzealnych - symulacja z elementami walidacji, Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 1. Pod red. S. Anisimova i in.. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Wydział Inżynierii Środowiska. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2011, s. 37-42

Henryk Foit, Agata Świerc, Wyznaczanie zespołu pomieszczeń reprezentatywnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla potrzeb diagnostyki cieplnej budynku, Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 1. Pod red. S. Anisimova i in.. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Wydział Inżynierii Środowiska. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2011, s. 189-194

Marian Nantka, Alternatywne rozwiązania tradycyjnych systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych. Szkolenie seminaryjne PZITS, Gliwice, 22.03.2011 r. Materiały szkoleniowe. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Katowicki.

Rozprawy doktorskie

Anna Bulińska, Analiza wykorzystania generowanego metabolicznie ditlenku węgla do określania wymiany powietrza w pomieszczeniach. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice 2011, Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek